Kreatív Európa Nonprofit Kft.

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I.                    Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Cégnév:                       Kreatív Európa Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:      Kreatív Európa Nonprofit Kft.

Székhely:                     1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18.

Cégjegyzékszám:        01-09-183578

Adószáma:                  24810944-2-43

Telefon:                      (+36 1) 300 7202

E-mail:                         info@kreativeuropa.hu

                                    kultura@kreativeuropa.hu

                                    media@kreativeuropa.hu

Honlap:                       http://kreativeuropa.hu/

                                    https://media.kreativeuropa.hu/

                                    http://kultura.kreativeuropa.hu/

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Szervezeti ábra

 

A Társaság az Európai Unió Kreatív Európa programjának magyarországi információs irodájaként működik, tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai felügyelet mellett látja el. A Társaság az alábbi feladatokat végzi:

  • tájékoztatást nyújt a programról és népszerűsíti azt;
  • a programmal kapcsolatban segítséget nyújt a kulturális és kreatív ágazatok számára, és alapszintű tájékoztatást nyújt az uniós szakpolitika keretében igénybe vehető egyéb támogatásokról, segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez;
  • ösztönzi a határokon átnyúló együttműködést a kulturális és kreatív ágazatokon belül;
  • támogatja az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) munkáját a programban résztvevő tagállamok kulturális és kreatív ágazataival kapcsolatos segítségnyújtás révén, például az ezekre az ágazatokra vonatkozó adatok szolgáltatásával;
  • segítséget nyújt a Bizottság részére a program eredményeiről és hatásairól szóló megfelelő kommunikáció és tájékoztatás nyújtásában;
  • elősegíti a nyújtott uniós támogatás és a Magyarország tekintetében elért eredményekre vonatkozó információk közlését és terjesztését;
  • kulturális és mozgókép szakmai rendezvényeket, információs napokat, vásárokat, fórumokat szervez;
  • kulturális és mozgókép szakmai kiadványokat szerkeszt és kiad;
  • kulturális és mozgókép szakmai oktatást szervez

 

Ügyvezető, MEDIA-ág vezető

 

Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és a tag(gyűlés) határozatai által megszabott keretek között. Általános jelleggel önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság, illetve más hatóság előtt. Képviseleti jogosultságát eseti jelleggel vagy ügykörre korlátozva állandó jelleggel delegálhatja. A társaság dolgozói tekintetében az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört. Az ügyvezető egyben a Kreatív Európa program MEDIA ágáért felelős vezetője is.

 

Ügyvezető-helyettes, Kultúra ág vezető

 

A Kreatív Európa program Kultúra ágának magyarországi koordinációjáért felelős vezetője.

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Ügyvezető, MEDIA ág vezető

Paszternák Ádám, adam.paszternak@kreativeuropa.hu, +36 1 300 72 05

 

Ügyvezető-helyettes, Kultúra ág vezető

Mondik Gábor, gabor.mondik@kreativeuropa.hu, +36 1 300 72 03

 

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Ügyfélkapcsolati vezető

Paszternák Ádám, adam.paszternak@kreativeuropa.hu, +36 1 300 72 02

 

Ügyfélfogadás rendje

hétfő - péntek: 9:00-17:00-ig

 

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

-

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

-

 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

-

 

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

-

 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

-

 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

-

 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postai címe: 1363 Pf. 17

Telefonszáma: +36 1 354 4800

E-mail címe: -

Honlapja: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

 

 

II.                  Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

-

 

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

-

 

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

-

 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

-

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Megnevezés:

MEDIA hírlevél feliratkozói címlista

Formátum:

SQL

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatása a Kreatív Európa program MEDIA ágával kapcsolatos hírekről

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hírlevél küldéséhez kapcsolódó cél megszűnéséig

Az érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozók

Az adatok forrása:

Az érintettek

 

Megnevezés:

Kultúra hírlevél feliratkozói címlista

Formátum:

SQL

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatása a Kreatív Európa program Kultúra ágával kapcsolatos hírekről

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hírlevél küldéséhez kapcsolódó cél megszűnéséig

Az érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozók

Az adatok forrása:

Az érintettek

 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

A MEDIA ág kétheti rendszerességgel megjelenő ingyenes elektronikus hírlevele:

https://media.kreativeuropa.hu/hirlevel

 

A Kultúra ág heti rendszerességgel megjelenő ingyenes elektronikus hírlevele:

http://kultura.kreativeuropa.hu/kategoria/hirlevel

 

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

-

 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

-

 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

-

 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

-

 

 

12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Nem voltak az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések az elmúlt 1 évben.

 

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Adatigénylési tájékoztató

 

Paszternák Ádám, ügyvezető, Kreatív Európa Nonprofit Kft., adam.paszternak@kreativeuropa.hu

 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

-

 

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0012.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0040.html

 

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

-

 

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

-

 

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

2009. évi CXXIII. törvény 2.§ (1)-(3) szerinti különös közzétételi lista

Lásd az oldal alján

 

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

-

 

 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

-

 

 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

-

 

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

-

 

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

-

 

 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

-

 

 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

-

 

 

III.                Gazdálkodási adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Létszám adatok (össz.: 4 fő)

 

1 fő ügyvezető

1 fő ügyvezető-helyettes

2 fő munkavállaló

 

Letöltés

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

-

 

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

 

-

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

-

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

-

 

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

-

 

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

http://kereso.core.kt.hu

 

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti közzététel

 

2022


Archívum:

A Társaság szervezeti felépítése2. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti közzététel

 

-

 

 

Általános szerződéskezeléssel és hatósági ügyek intézésével összefüggő adatkezelésről szóló tájékoztató

 

http://kreativeuropa.hu/adatvedelem